1. НҮҮРСНИЙ МЭДЭЭ 2019 ОНЫ 04 САР ( ӨССӨН ДҮНГЭЭР)

НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ БООМТЫН НЭР БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТОО ХЭМЖЭЭ МЯН.ТОНН
18078.1 ЭКСПОРТОД ГАШУУН СУХАЙТ БАЯЖУУЛСАН 1506.8
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 5749.2
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 268.6
ДҮН 7524.6
ШИВЭЭ ХҮРЭН БАЯЖУУЛСАН 57.4
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 3120.2
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 1071.4
ДҮН 4249
ХАНГИ МАНДАЛ БАЯЖУУЛСАН  
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 298.1
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН 298.1
БУЛГАН БАЯЖУУЛСАН 357.0
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН 357.0
БИЧИГТ БАЯЖУУЛСАН (Э\Х)  
ТҮҮХИЙ ( Э\Х)  
ДҮН 0
ЗАМЫН ҮҮД БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) 0
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 71.9
ДҮН 71.9
ЭКСПОРТЫН ДҮН 12500.6
ДОТООДОД ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 3006.9
ОРОН НУТАГТ ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 566.1
ДҮН 3573
    НИЙТ ДҮН 16073.6

ЭХ СУРВАЛЖ: АМГТГ -ЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭНЭЭС