НҮҮРСНИЙ БОРЛУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2021 ОНЫ 12САР ( ӨССӨН ДҮНГЭЭР)

НИЙТ
ОЛБОРЛОЛТ
БОРЛУУЛАЛТЫН
ЗАХ ЗЭЭЛ
БООМТЫН НЭР
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТӨРӨЛ
ОО ХЭМЖЭЭ
МЯН.ТОНН
32317.5
МЯН.ТОНН
ЭКСПОРТОД
ГАШУУН СУХАЙТ
БАЯЖУУЛСАН КОКСЖИХ
1199.6
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ
7031.3
ТҮҮХИЙ СУЛ КОКСЖИХ
161.0
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ
194.3
ДҮН
8586.2
ШИВЭЭ ХҮРЭН
БАЯЖУУЛСАН СУЛ КОКСЖИХ
169.3
ТҮҮХИЙ СУЛ КОКСЖИХ
2813
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ
924.2
ДҮН
3906.5
ХАНГИ МАНДАЛ
БАЯЖУУЛСАН КОКСЖИХ
628.7
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ
64.7
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ
457.4
ДҮН
1258.6
ЯРАНТ
БАЯЖУУЛСАН КОКСЖИХ
1080.5
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ
24.3
ДҮН
1104.8
БИЧИГТ
БАЯЖУУЛСАН (Э\Х)  
ТҮҮХИЙ ( Э\Х)
304.5
ДҮН
304.5
ЗАМЫН ҮҮД
БАЯЖУУЛСАН \Х)
77.4
ТҮҮХИЙ ( Э\Х)
692
ДҮН
769.4
ЭКСПОРТЫН ДҮН
15937.5
ӨВ БОЛОН ЗҮҮН
БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД
ТҮҮХИЙ ( Э\Х
7630.2
ДОТООДОД
ТҮҮХИЙ (Э\Х)
3178.4
ДОТООДЫН БОРЛУУЛАЛТЫН ДҮН
10808.6
    НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ
26741.5