8. НҮҮРСНИЙ МЭДЭЭ 2019 ОНЫ 11 САР ( ӨССӨН ДҮНГЭЭР)

НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ БООМТЫН НЭР БҮТЭЭГДЭХҮҮН  
54165.2 ЭКСПОРТОД ГАШУУН СУХАЙТ БАЯЖУУЛСАН 4398
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 14852.5
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 1233.4
ДҮН                                                                      20483.9
ШИВЭЭ ХҮРЭН БАЯЖУУЛСАН 500.4
ТҮҮХИЙ  СУЛ КОКСЖИХ 8117.2
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 2697.2
ДҮН                                                                     11314.8
ХАНГИ МАНДАЛ БАЯЖУУЛСАН КОКСЖИХ 346.2
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 327.1
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН                                                                              673.3
БУЛГАН БАЯЖУУЛСАН 1231.3
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН                                                                     1231.3
БИЧИГТ БАЯЖУУЛСАН  (Э\Х)  
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 58.4
ДҮН                                                                                58.4
ЗАМЫН ҮҮД БАЯЖУУЛСАН  (Э\Х) 47.5
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 584.6
ДҮН                                                                               584.6
ЭКСПОРТЫН ДҮН                                                34346.3
ДОТООДОД ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ТҮҮХИЙ  ( Э\Х) 6675.7
ОРОН НУТАГТ ТҮҮХИЙ (Э\Х) 2196.2
ДҮН                                                                            8871.9
    НИЙТ ДҮН                                                                   43218.2