7. НҮҮРСНИЙ МЭДЭЭ 2019 ОНЫ 10 САР ( ӨССӨН ДҮНГЭЭР)

НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ БООМТЫН НЭР БҮТЭЭГДЭХҮҮН  
49465.1 ЭКСПОРТОД ГАШУУН СУХАЙТ БАЯЖУУЛСАН 4065.4
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 14498.3
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 1202.2
ДҮН                                                                           19765.9
ШИВЭЭ ХҮРЭН БАЯЖУУЛСАН 413.5
ТҮҮХИЙ  СУЛ КОКСЖИХ 7631.1
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 2436.4
ДҮН                                                                           10481
ХАНГИ МАНДАЛ БАЯЖУУЛСАН КОКСЖИХ 346.2
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 320.1
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН                                                                              666.3
БУЛГАН БАЯЖУУЛСАН 1231.3
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН                                                                              1231.3
БИЧИГТ БАЯЖУУЛСАН  (Э\Х)  
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 58.4
ДҮН                                                                                 58.4
ЗАМЫН ҮҮД БАЯЖУУЛСАН  (Э\Х) 47.5
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 572.5
ДҮН                                                                               572.5
ЭКСПОРТЫН ДҮН                                                            32775.4
ДОТООДОД ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ТҮҮХИЙ  ( Э\Х) 5934.1
ОРОН НУТАГТ ТҮҮХИЙ (Э\Х) 1921.6
ДҮН                                                                             7855.7
    НИЙТ ДҮН                                                                   40631.1