3. НҮҮРСНИЙ МЭДЭЭ 2019 ОНЫ 06САР ( ӨССӨН ДҮНГЭЭР)

НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ БООМТЫН НЭР БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТОО ХЭМЖЭЭ МЯН.ТОНН
27758.0 ЭКСПОРТОД ГАШУУН СУХАЙТ БАЯЖУУЛСАН 2257.7
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 8949.7
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 627.4
ДҮН 11834.8
ШИВЭЭ ХҮРЭН БАЯЖУУЛСАН 187.5
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 4246
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 1465
ДҮН 5898.5
ХАНГИ МАНДАЛ БАЯЖУУЛСАН 127.1
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 298.1
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН 425.2
БУЛГАН БАЯЖУУЛСАН 659.7
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН 659.7
БИЧИГТ БАЯЖУУЛСАН (Э\Х)  
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 58.4
ДҮН 58.4
ЗАМЫН ҮҮД БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) 0
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 237.7
ДҮН 237.7
ЭКСПОРТЫН ДҮН 19114.3
ДОТООДОД ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 3832.4
ОРОН НУТАГТ ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 883.4
ДҮН 4715.8
    НИЙТ ДҮН 23830.1

ЭХ СУРВАЛЖ: АМГТГ -ЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭНЭЭС