2. НҮҮРСНИЙ МЭДЭЭ 2019 ОНЫ 05 САР ( ӨССӨН ДҮНГЭЭР)

НИЙТ ОЛБОРЛОЛТ МЯН.ТОНН БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ БООМТЫН НЭР БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТОО ХЭМЖЭЭ МЯН.ТОНН
23322.6 ЭКСПОРТОД ГАШУУН СУХАЙТ БАЯЖУУЛСАН 1972.1
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 7301.4
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 559.7
ДҮН 9833.2
ШИВЭЭ ХҮРЭН БАЯЖУУЛСАН 102.8
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 3661.3
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 1376.8
ДҮН 5140.9
ХАНГИ МАНДАЛ БАЯЖУУЛСАН  41.8
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ 298.1
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН 339.9
БУЛГАН БАЯЖУУЛСАН 508.7
ТҮҮХИЙ КОКСЖИХ  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ  
ДҮН 508.7
БИЧИГТ БАЯЖУУЛСАН (Э\Х)  
ТҮҮХИЙ ( Э\Х)  3.9
ДҮН 3.9
ЗАМЫН ҮҮД БАЯЖУУЛСАН (Э\Х) 0
ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 220.9
ДҮН 220.9
ЭКСПОРТЫН ДҮН 16047.5
ДОТООДОД ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 3479.6
ОРОН НУТАГТ ТҮҮХИЙ ( Э\Х) 606.9
ДҮН 4086.5
    НИЙТ ДҮН 20134

ЭХ СУРВАЛЖ: АМГТГ -ЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭНЭЭС